• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• część dokumentów nie posiada:
-warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
-opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
-audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
-prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Zbigniew Kręcichwost, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 668 660 566

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

 

 1. Aby dostać się do budynku należy pokonać schodek w górę, następnie drzwi wejściowe do przedszkola- otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Przed wejściem do przedszkola nie ma pochylni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Przy drzwiach wejściowych  można korzystać z dzwonka.
 4. Drzwi wejściowe nie umożliwiają wjazdu osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
 5. Przedszkole znajduję się na  parterze budynku.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych , pętli indukcyjnych.
 7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parkingu przed budynkiem przedszkola nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Plan lekcji 2023/2024

 KLASA I

           
           
           
           
           
           
           

KLASA II

   poniedziałek  wtorek  środa  czwartek piątek
8.00 - 8.45  religia ed.wczesn.  j.angielski   ed.wczesn.
 8.55 - 9.40  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn. religia
 9.50 - 10.35  ed.wczesn. ed.wczesn.  ed.wczesn. ed.wczesn.  ed.wczesn.
 10.55 - 11.40  w-f  ed.wczesn.    ed.wczesn.  ed.wczesn.
 11.50 - 12.35    ed.wczesn.     ed.wczesn.  ed.wczesn.
 12.45 - 13.30    
   j.angielski

 KLASA III

   poniedziałek wtorek  środa czwartek  piątek
 8.00 - 8.45 j.angielski  ed. wczesn   ed.wczesn.   ed.wczesn.
 8.55 - 9.40  ed. wczesn. religia  ed.wczesn.   ed.wczesn.  ed.wczesn.
 9.50 - 10.35 religia  ed.wczesn.   ed.wczesn.  ed.wczesn.  ed.wczesn.
 10.55 - 11.40  w-f  ed.wczesn.   w-f   j.angielski
 11.50 - 12.35  ed.wczesn.   ed.wczesn. w-f
 12.45 - 13.30      ed.wczesn.  

 

 KLASA IV

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 7.00 - 7.45          
 8.00 - 8.45  matematyka historia  j.polski j.angielski 
 8.55 - 9.40  w-f  w-f  j.angielski technika  plastyka
 9.50 - 10.35   w-f  informatyka  matematyka  matematyka  religia
 10.55 - 11.40  j.polski  j.polski  j.polski  muzyka
 11.50 - 12.35  j.polski  matematyka  przyroda  
 12.45 - 13.30  przyroda  religia  w-f
13.40 - 14.25 j.angielski     g.wychowawcza      

 

 KLASA V

   poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
   7.00 - 7.45          
       kółko.j.ang.  
 8.00 - 8.45  j.polski religia    technika matematyka
 8.55 - 9.40  w-f  w-f  j.polski  j.polski plastyka
 9.50 - 10.35  w-f  matematyka  j.angielski historia  geografia
 10.55 - 11.40  historia  informatyka  godz.wych.  muzyka religia
 11.50 - 12.35 matematyka  j.polski         matematyka               j.angielski     
 12.45 - 13.30       j.angielski              j.polski          w-f     
 13.40 - 14.25     biologia           

 

 KLASA VI

   poniedziałek wtorek środa  czwartek  piątek
 7.00 - 7.45           
 8.00 - 8.45   technika j.polski  biologia  w-f  
 8.55 - 9.40  j.polski informatyka geografia  w-f  j.angielski
 9.50 - 10.35  j.polski religia  j.polski  j.polski  matematyka
 10.55 - 11.40  matematyka   matematyka  w-f  historia  historia
 11.50 - 12.35   j.angielski historia  w-f  matematyka  
 12.45 - 13.30         religia   muzyka  j.angielski   plastyka  
13.40 - 14.25           

 

 KLASA VII

  poniedziałek       wtorek   
środa  czwartek     piątek       
    7.00 - 7.45   
     biologia    
8.00 - 8.45  w-f  w-f  j.polski  muzyka  j.polski
 8.55 - 9.40 j.angielski  j.polski  w-f plastyka  matematyka
 9.50 - 10.35  matematyka  chemia w-f   j.niemiecki  j.niemiecki
 10.55 - 11.40  religia religia biologia  j.polski  biologia
 11.50 - 12.35 informatyka j.angielski j.angielski  chemia historia
 12.45 - 13.30 godz.wych matematyka matematyka fizyka  geografia
 13.40 - 14.25  j.polski fizyka    historia  

 

 KLASA VIII

  poniedziałek wtorek środa  czwartek  piątek
 7.00 - 7.45    fizyka    fizyka
 8.00 - 8.45 w-f w-f   historia
 wos
 8.55 - 9.40 matematyka wos  w-f  j.niemiecki  j.polski
 9.50 - 10.35  historia j.pol  w-f  godz.wych  j.angielski
 10.55 - 11.40 j.angielski   chemia  matematyka  matematyka  j.niemiecki
 11.50 - 12.35  religia religia  j.polski informatyka  geografia
 12.45 - 13.30  j.polski  j.angielski  j.polski chemia  
13.40 - 14.25 k.mat.  matematyka biologia edb  

STALOWOWOLSKA PACZKA POMOCY „SAMOTNY ,ALE NIE SAM”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły i przedszkola za wsparcie akcji. Zbiórka darów w ramach dorocznej akcji charytatywnej „Stalowowolska Paczka Pomocy – Samotny, ale nie sam” trwała  w okresie od 25 października do 15 listopada

Akcja zakończyła się naszym wspólnym sukcesem. Dzięki Waszej hojności udało się wesprzeć stalowowolskich seniorów  oraz osoby niepełnosprawne będących w trudnej sytuacji życiowej. Zebraliśmy bardzo dużo produktów spożywczych i higienicznych. Wszystkie zebrane produkty, dzięki pracy wolontariuszy z naszej szkoły, zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd trafiły we właściwe ręce.

Regulamin funkcjonowania monitoringu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie z dnia 27.01.2022r.

Regulamin monitoringu wizyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie

 • 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119 s. 1 i nast.).

Cele monitoringu

 • 2. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie zainstalowany został wewnętrzny monitoring wizyjny (na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe).
 • 3. Celem monitoringu jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/dzieciom i pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie szkoły/przedszkola,
 • ochrona mienia na terenie przedszkola/szkoły,
 • ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci/uczniów,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) które zdarzyły się na terenie przedszkola/szkoły i jego otoczenia,
 • ograniczanie dostępu do budynku i terenu przedszkola/szkoły osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

 • 4. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 • 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu dzieci/uczniów, nauczycieli, pracowników,
 • niszczenia mienia przedszkola/szkoły,
 • przywłaszczania cudzej własności (kradzieże),
 • konfliktowych, np. bójek,
 • podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek (dotyczy szkoły).
 • 5. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 21 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 • 6. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 • 7. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów za zgodą dyrektora i w terminie ustalonym przez dyrektora lub wychowawcę/nauczyciela.
 • 8. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring (dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu/szkole).
 • 9. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 • 10. Na monitoring składa się: 5 kamer  rozmieszczonych w następujących miejscach:
 • parter kamera nr 1,
 • parter kamera nr 2,
 • parter korytarz do sali gimnastycznej kamera nr 3,
 • górny korytarz kamera nr 4,
 • korytarz do sanitariatów kamera nr 5,

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom

 • 11. Przedstawiciel organu pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 • 12. W pokwitowaniu odbioru przedstawiciel organu zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 • 13. Protokół przekazania przechowywany jest w …………………………………… przez okres ……………………
 • 14. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 • 15. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 • 16. Zabrania się przebywania dzieci/uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 • 17. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci/uczniów.

Warunki stosowania monitoringu wizyjnego

 • 18. Dyrektor przedszkola/szkoły uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców (z samorządem uczniowskim – w szkole).
 • 19. Monitoring nie może być stosowany w miejscach w przedszkola/szkoły takich jak:
 1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 2. pomieszczenia, w których dzieciom/uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 3. pomieszczenia sanitarno-higieniczne, szatnie obok sali gimnastycznej i przebieralnia.
 • 20. Monitoringu nie stosuje się w pomieszczeniach przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników.
 • 21. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 • 22. Dyrektor przedszkola/szkoły oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

Przepisy końcowe

 • 23. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Dyrektor Szkoły
 • 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • 25. Regulamin może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 • 28. Zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2022r.