• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Historia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA W PILCHOWIE

 Rok 1875

Szkoła Podstawowa w Pilchowie powstała w 1875 r. jako szkoła zimowa. Nauka odbywała się w miesiącach zimowych od listopada do marca, czyli w czasie gdy nie było prac polowych, przy których dzieci brały czynny udział. W tym okresie uczył jeden nauczyciel Jan Motyka za co otrzymywał wg kronik 1 zł od ucznia oraz wikt.

 

Rok 1888

W 1888 zorganizowano etatową szkołę, w której uczyło dwóch nauczycieli zatrudnionych przez cały rok. Początkowo była to jedna klasa, w roku 1907 dwie, w 1915 trzy klasy.

 

Rok 1931

W roku 1931 do Szkoły Podstawowej w Pilchowie uczęszczało

159 uczniów. Kadra nauczycielska składała się z trzech osób : kierownik Józef Misa oraz nauczyciele : Nadzieja Misowa oraz Maria Szewczykówna. Do roku 1939 nie zmienił się stopień organizacji placówki, szkoła nadal funkcjonowała jako trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w powiecie tarnobrzeskim oraz lwowskim okręgu szkolnym.

Rok 1939

 

Dnia 01 września 1939 r. z uwagi na działania wojenne nauka w szkole została zawieszona. Nieregularną naukę rozpoczęto na przełomie listopada i grudnia. Były to głównie zajęcia poświęcone pisaniu                i czytaniu.

 

Rok 1947

W sierpniu 1947 r. długoletni dyrektor szkoły Józef Misa przeniesiony został do pracy na ziemiach odzyskanych. Kierownictwo szkoły od

01 września objęła Stefania Czernecka, która tą funkcję pełniła do 1969 roku. Po zakończeniu wojny w roku 1947 dobudowano do istniejącego ówczesnie budynku 2 sale lekcyjne oraz pomieszczenie kancelarii szkolnej. Powiększenie szkoły znacznie poprawiło warunki pracy              i funkcjonowania placówki. Dla 6-cio klasowej szkoły do której uczęszczało 117 uczniów, ilość i wielkość klas była wystarczająca.

Z biegiem lat zaczęły pojawiać się problemy. Zmienił się stopień organizacji z sześciu- na ośmioklasową szkołę, przybyło dzieci, zmieniły się standardy wymagań dla placówek szkolnych, budynek stawał się za mały. Uczniowie uczyli się w klasach I - III na dwie zmiany do 14.40, zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się na wiejskim boisku lub ciasnym szkolnym korytarzu. Problemy z ogrzewaniem sal lekcyjnych, bieżącym utrzymaniem czystości oraz panująca ciasnota skłoniła mieszkańców do podjęcia kolejnej “walki” o nową szkołę. Kolejnej, gdyż poprzednią podobną inwestycję z lat 60-tych z różnych przyczyn, również politycznych, zaprzepaszczono.

 

Rok 1989

Dopiero pod koniec lat 80-tych marzenia o nowej szkole zaczęły się urzeczywistniać. Powstały w 1989r. pod kierownictwem Pana Józefa Górki, Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pilchowie rozpoczął planową i systematyczną działalność. Początkowe zadania : opracowanie dokumentacji technicznej, zatwierdzenia jej, pozyskanie pierwszych pieniędzy na zakup materiałów budowlanych pokazały, że obrana droga nie będzie łatwa. Zaczęły piętrzyć się trudności                     z uzyskaniem pozwoleń na : budowę części dydaktycznej, zasilania          w energię elektryczną i gazową. Pertraktacje z instytucjami trwały prawie rok. W tym czasie opracowany przez inż. Bronisława Sadowskiego projekt na polecenie Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu uległ zmianie. Zmiany objęły rozmieszczenia pomieszczeń, zasilania

w energię elektryczną oraz doświetlenia klas. Po dokonaniu zmian projekt został zaakceptowany, otwierając drogę do realizacji inwestycji. W latach 1992-1994 powstała sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym, kotłownia  z hydrofornią oraz sieć zasilająca w energię elektryczną.

Następnym etapem był obiekt dydaktyczny. Prace rozłożono na etapy, chcąc w ten sposób pozwolić placówce na w miarę normalne funkcjonowanie. Prace prowadzono głównie w okresie wakacji lub ferii zimowych. Jedynym wyjątkiem był rok szkolny 1995/6 kiedy to uczniowie uczyli się przez dwa miesiące roku szkolnego w kilku miejscach : klasy młodsze w salce katechetycznej przy kościele oraz na sali gimnastycznej, starsze zaś w remizie strażackiej.

 

Rok 1997

Dnia 02 września 1997r. Mszą św. W Kościele Parafialnym w Pilchowie rozpoczęła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowej szkoły. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali : Wojewoda Tarnobrzeski Pan Paweł Stawowy, Kurator Oświaty w Tarnobrzegu Pani Anna Tabor, Wójt Gminy Zaleszany Pan Andrzej Kuraś oraz Dyrektor Szkoły Zbigniew Kręcichwost. Uroczystego poświęcenia dokonał Ks Marian Zimałek Biskup Diecezji Sandomierskiej. Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się część artystyczna, która zakończyła uroczystość.

 

Na pamiątkę tego dnia, dzień 02 września stał się świętem szkoły.