• 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

Regulamin funkcjonowania monitoringu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie z dnia 27.01.2022r.

Regulamin monitoringu wizyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie

 • 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119 s. 1 i nast.).

Cele monitoringu

 • 2. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie zainstalowany został wewnętrzny monitoring wizyjny (na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe).
 • 3. Celem monitoringu jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/dzieciom i pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie szkoły/przedszkola,
 • ochrona mienia na terenie przedszkola/szkoły,
 • ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci/uczniów,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) które zdarzyły się na terenie przedszkola/szkoły i jego otoczenia,
 • ograniczanie dostępu do budynku i terenu przedszkola/szkoły osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

 • 4. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 • 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu dzieci/uczniów, nauczycieli, pracowników,
 • niszczenia mienia przedszkola/szkoły,
 • przywłaszczania cudzej własności (kradzieże),
 • konfliktowych, np. bójek,
 • podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek (dotyczy szkoły).
 • 5. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 21 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 • 6. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 • 7. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dzieci/uczniów za zgodą dyrektora i w terminie ustalonym przez dyrektora lub wychowawcę/nauczyciela.
 • 8. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring (dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu/szkole).
 • 9. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 • 10. Na monitoring składa się: 5 kamer  rozmieszczonych w następujących miejscach:
 • parter kamera nr 1,
 • parter kamera nr 2,
 • parter korytarz do sali gimnastycznej kamera nr 3,
 • górny korytarz kamera nr 4,
 • korytarz do sanitariatów kamera nr 5,

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom

 • 11. Przedstawiciel organu pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 • 12. W pokwitowaniu odbioru przedstawiciel organu zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 • 13. Protokół przekazania przechowywany jest w …………………………………… przez okres ……………………
 • 14. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 • 15. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 • 16. Zabrania się przebywania dzieci/uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 • 17. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci/uczniów.

Warunki stosowania monitoringu wizyjnego

 • 18. Dyrektor przedszkola/szkoły uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców (z samorządem uczniowskim – w szkole).
 • 19. Monitoring nie może być stosowany w miejscach w przedszkola/szkoły takich jak:
 1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 2. pomieszczenia, w których dzieciom/uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 3. pomieszczenia sanitarno-higieniczne, szatnie obok sali gimnastycznej i przebieralnia.
 • 20. Monitoringu nie stosuje się w pomieszczeniach przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników.
 • 21. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 • 22. Dyrektor przedszkola/szkoły oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

Przepisy końcowe

 • 23. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Dyrektor Szkoły
 • 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • 25. Regulamin może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 • 28. Zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2022r.